Tabele opłat i prowizji

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

System Gwarantowania Depozytów (BFG)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Przecławiu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Gwarancjami objęte są:

  • depozyty imienne, złotówkowe  wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,

  • osób prawnych,

  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro:

  • BFG gwarantuje 100% zwrot zgromadzonych w banku depozytów, których wartość w złotych nie przekracza równowartości 50.000 EURO,

  • W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku,

  • Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od liczby rachunków (lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, a'vista), traktowane są jako jeden depozyt,

  •  Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w złotych.

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)