RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Przecławiu. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank oraz sposobów ochrony tych danych.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO. Celem tej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Przecławiu z  którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 39-320 Przecław ul. Krótka 2
 • adres e-mail: sekretariat@bsprzeclaw.pl ,
 • telefon: +48 17 581 31 91.

  W sprawach związanych z ochroną przetwarzania Pani/Pana danych proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, pod adresem email: iod@bsprzeclaw.pl pod numerem telefonu +48 17 581 31 35 lub pisemnie na adres naszej siedziby: (Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Przecławiu,39-320 Przecław ul. Krótka 2).

 

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1)   Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa z Bankiem:

 1. a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 2. b) realizacji zawartej z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 3. c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym także ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 4. d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzoną działalnością bankową i realizacją zawartych umów
 5. e) (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 6. f) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 7. g) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
 8. h) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f  Rozporządzenia),

2)   Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z Bankiem:

 1. a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w przypadku umów kredytu/pożyczki w celu przeprowadzenia procesu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 2. b) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 3. c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym tak
 4. d) że ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej
  z Bankiem umowy (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 5. e) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzoną działalnością bankową (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 6. f) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą by udostępniane następującym odbiorcom:

1)      Biuro Informacji Kredytowej S. A.,

2)      BIG InfoMonitor S. A.,

3)      Związek Banków Polskich,

4)      Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.,

5)      Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.,

6)      Ministerstwo Finansów,

7)      Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

8)      Komisja Nadzoru Finansowego,

9)      Biura Informacji Gospodarczej,

10)  Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

11)  Podmioty świadczące na rzecz Banku usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności bankowej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy, ubezpieczyciele i kancelarie prawne, przy czym wyłącznie na podstawie umów
o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1)   w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,

2)   w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Bank,

3)   w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,

4)   w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)           prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

2)           prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

3)           prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym w art. 17 Rozporządzenia,

4)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym w art. 18 Rozporządzenia,

5)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, zgodnie
z art. 21 Rozporządzenia,

6)           prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

7)           w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)           prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w  art. 22 ust 2 RODO.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Bankiem.

Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana z Bankiem umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:

1)      Dokonywania  oceny  zdolności  kredytowej  na  potrzeby  zawarcia  umowy 
z  Bankiem,  w  oparciu  o  dane zadeklarowane  we  wniosku  o  skorzystanie 
z  produktów  bankowych  oraz  informacji  uzyskanych  w  toku dokonywania oceny, w oparciu o określone reguły i algorytmy, zgodne z określonymi przez Bank zasadami badania zdolności kredytowej. W wyniku dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy kredytowej, automatyczna odmowa zawarcia takiej umowy lub podjęcie przez Bank decyzji indywidualnej;

2)      Dokonywania  oceny  ryzyka  związanego  z  praniem  pieniędzy  i  finansowania  terroryzmu,  w oparciu o dane  zadeklarowane w dokumentach złożonych  przy dokonywaniu  dyspozycji,  lub  zlecenia transakcji  bankowej,  jak  również  dokonywanie  oceny  przy  zawieraniu  umowy  bankowej,  w  oparciu  o określone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe czy też behawioralne.  Wynikiem dokonanej oceny,  jest  automatyczne  zakwalifikowanie do określonej grupy ryzyka, gdzie zakwalifikowanie do grupy nieakceptowalnego ryzyka, może skutkować automatyczną blokadą środków lub transakcji i nienawiązaniem.

 


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)