INFORMACJE

WAKACJE KREDYTOWE

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Bank Spółdzielczy w Przecławiu, informuje, że z dniem 29 lipca 2022r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – ustawowe Wakacje kredytowe.

 

Jak możesz złożyć wniosek:

 • bezpośrednio w Centrali Banku;
 • drogą pocztową na adres Banku (data wpłynięcia wniosku do Banku jest dniem złożenia wniosku).

 

 

Kalendarz

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1dowolny miesiąc w każdym kwartale.

 

 

PAMIĘTAJ !!!

 • teraz złożysz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na bieżący rok lub na rok 2022 |
  i 2023,
 • na wniosku możesz zaznaczyć wszystkie miesiące danego kwartału (zgodnie
  z limitem w danym kwartale),
 • dla każdego miesiąca możesz też złożyć oddzielny wniosek,
 • wniosek musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

 

Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • zawieszenie spłat kredytu oznacza, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę.
  Nie zwrócimy Ci pobranej raty. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu pozwoli Ci wybrać tylko kolejne miesiące danego kwartału,
 • od złożonego wniosku możesz odstąpić w terminie 14 dni od jego złożenia,
 • w czasie zawieszenia spłaty nie możesz wydawać dyspozycji kredytowych
  (np. wypłata transzy kredytu, dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu) w praktyce oznacza to, że wszystkie terminy podlegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 2022 – dostępny od 29.07.2022r.

Wniosek o wakacje kredytowe  załącznik PDF

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku – dostępny od 29.07.2022r

Oświadczenie o odstąpnieniu  załącznik PDF


lokata 5.2

 

OGŁOSZENIE

 

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

BANKU SPÓŁDZILECZEGO W PRZECŁAWIU

- KAMPANIA 2022

 

 1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Przecławiu zwołuje zebrania grup członkowskich Banku - kampania 2022 odpowiednio:

 

 

 

 16.05.2022r.

godz. 16.00

 

 

 

 

 

GRUPA I

Członkowie zamieszkali

w miejscowościach:

-        Rzemień,

-        Biały Bór,

-        Dobrynin,

-        Tuszyma,

-        Mielec+różne.

 

 

Lokal

BS Przecław

Sala posiedzeń

GRUPA II

Członkowie zamieszkali

w miejscowościach:

-        Przecław,

-        Błonie,

-        Kiełków,

-        Podole,

-        Łączki Brzeskie,

-        Wylów,

-        Zaborcze.

 

 

Lokal

BS Przecław

Sala posiedzeń

 

 1. Ustala się następujący porządek zebrań:
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie informacji o działalności Banku za okres od 01.01 do 31.12.2021r. /sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady BS/ oraz informacji Zarządu BS
  w Przecławiu o planie finansowym na rok 2022r.
 4. Złożenie informacji o wykonaniu uchwał ZP oraz złożenie sprawozdania z wykonania wniosków i postulatów w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku zgłaszanych w kampanii zebrań wiejskich 2021r.
 5. Przedstawienie projektu zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Przecławiu.
 6. Przyjęcie wniosków i postulatów w sprawie dalszego usprawnienia działalności BS
  w Przecławiu i inne sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przecław, dnia 29.04.2022r.                                                 Zarząd BS


Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

 • osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet
 • osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Więcej

informacji w zakładce „Jak korzystać”.

 

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?

Z Funduszu możesz uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat  kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy) lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).

Wsparcie:

 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby
  bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś kredytu w całości, możesz wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

 

Warto wiedzieć: Pamiętaj, aby dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym masz kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Promesa:

Możesz wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia lub pożyczki, powinieneś złożyć wniosek
bezpośrednio do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy.

Wsparcie można uzyskać po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001925/U/D20151925Lj.pdf

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku
spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.
Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże Ci bank, który udzielił kredytu.

Jak korzystać?

Ogólne zasady i warunki przyznawania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składasz bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. 

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Wzór wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia znajduję się w poniższym linku.

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Wzor_wniosku_o_wsparcie_promese_lub_pozyczke_na_splate_zadluzenia.pdf

Przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

 

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia 

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku:
 • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 *Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Obowiązki kredytobiorcy 

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił Ci kredytu o:

 1. sprzedaży przedmiotu kredytowania
 2. zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc. – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 3. podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Pytania i odpowiedzi

 1. Gdzie można złożyć wniosek?
  Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia kredytobiorca składa u kredytodawcy, tj. w banku, z którym zawarł umowę kredytu mieszkaniowego.
 2. Na czym polega zwrot wsparcia?
  Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca rozpoczyna spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata trwa nie dłużej niż 12 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 15 każdego miesiąca.


VOICE PHISHING CZYLI OSZUSTWO Z WYKORZYSTANIEM POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

Vishhing polega na podszywaniu się pod osobę pracującą w danej instytucji, aby zdobyć zaufanie ofiary i wyłudzić od niej poufne dane, atakujący wykorzystują metody spoofingu, czyli podszywania się np. pod pracownika Banku

Zasady bezpieczeństwa dla klienta:

 • Nigdy nie podawaj przez telefon pełnego loginu do bankowości internetowej lub pełnego numeru karty.
 • Nigdy nie podawaj przez telefon hasła do bankowości internetowe lub trzy cyfrowego kodu z karty CVV;
 • Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych.

Schemat działania przestępców:

 • przestępcy dzwonią do klienta banku spółdzielczego z numeru Infolinii Banku tj. 801 321 456 lub 86 215 50 00;
 • osoba dzwoniąca posiada ukraiński akcent i przedstawia się jako pracownik Banku;
 • prawdopodobnie oszust będzie znał imię i nazwisko klienta, a może nawet jego adres, który znajdzie w Internecie;
 • rozmowa będzie dotyczyła zablokowania przelewu wykonanego przez klienta lub dokonania transakcji kartą, aby pod pretekstem usprawnienia komunikacji z bankiem lub usunięcia wirusa, przekonać klienta do zainstalowania aplikacji, która przejmie kontrolę nad urządzeniem klienta;
 • osoba dzwoniąca może także próbować wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub dane odnośnie karty płatniczej;
 • podanie danych wrażliwych lub zainstalowanie ww. aplikacji może prowadzić do utraty środków z rachunku.

 Voice phishing-ulotka


Szanowni klienci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.01.2022r. strona do logowania się w bankowości internetowej

https://cbp.cui.pl/ jest nieaktywna.

Adres strony przez którą należy się logować: https://ebank.bsprzeclaw.pl


Szanowni Klienci,

Usługa BLIK jest już dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych i instytucjonalnych w aplikacji mobilnej BSGo.

BLIK to szybkie, proste i bezpiecznie transakcje w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania jakichkolwiek danych – wystarczy w aplikacji BSGo wygenerować kod BLIK.

BLIK W APLIKACJI MOBILNEJ BSGO 

Aktywuj Blika w aplikacji BSGo już teraz i ciesz się szybkimi płatnościami gdzie chcesz!

Jak aktywować usługę?

  • Aby zacząć korzystać z usługi należy uruchomić aplikację mobilną BSGo
  • Po uruchomieniu aplikacji, pojawi się nowy klawisz: Wygeneruj kod Blik - kliknij
  • Następnie pojawi się ekran aktywacji Blika klikamy Włącz BLIK i potwierdzamy pinem
  • Po prawidłowej autentykacji wyświetlany jest ekran Ustawienia BLIK umożliwiający włączenie BLIKA
  • Akceptujemy regulamin i przesunięcie suwaka przy opcji Włącz BLIKA.
  • Potwierdzenie BLIK został włączony

Jak korzystać z BLIKA?   

Wypłacaj BLIKIEM z bankomatu

  1. Wybierz opcję wypłaty BLIK.
  2. Wybierz kwotę wypłaty.
  3. Wygeneruj kod BLIK w swojej aplikacji mobilnej i wpisz go w bankomacie.
  4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie.

 

 Płać BLIKIEM w internecie

  1. Wybierz „Płatność BLIK”.
  2. Wygeneruj kod w swojej aplikacji mobilnej.
  3. Wpisz kod na stronie internetowej.
  4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie

 

Płać BLIKIEM w sklepie

  1. Poinformuj sprzedawcę: płacę BLIKIEM!
  2. Wygeneruj kod BLIK w swojej aplikacji mobilnej.
  3. Wpis kod na terminalu.
  4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie.

 


Uruchomienie usług Profil Zaufany i mojeID

Klienci naszego Banku mogą od dziś zakładać Profil zaufany oraz korzystać z usługi mojeID dającej szereg możliwości korzystania z e-usług.

UWAGA! Aby móc założyć profil zaufany, Klient banku powinien posiadać adres mailowy wprowadzony w danych osobowych!

Zakładanie profilu zaufanego

Profil zaufany możemy założyć przez stronę:
https://pz.gov.pl/pz/index
Procedura wymaga zalogowanie do bankowości internetowej,
po wybraniu z listy naszego Banku.


UWAGA! ZMIANA FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI DO BANKOWOŚCI MOBILNEJ BSGo!

Dostępna jest nowa wersja aplikacji BSGo, która umożliwia wygodny dostęp do konta na Twoim telefonie.

Aplikacja BSGo (dawny mToken Asseco MAA) zyskał nową gamę funkcjonalności ułatwiających wygodny dostęp do konta na Twoim telefonie:

  • obsługa płatności poprzez aplikację mobilną,
  • zarządzanie produktami w aplikacji mobilnej,
  • ergonomia w nawigacji, przyjazny interfejs,
  • wskaźnik salda przed zalogowaniem – kwotowo lub procentowo,
  • praca w kontekście klienta detalicznego i korporacyjnego,
  • mobilna autoryzacja (poprzednia funkcjonalność aplikacji mToken).

Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o wybór oczekiwanego zakresu obsługiwanego przez aplikację BSGo.

Ponadto pragniemy poinformować iż dla zleceń realizowanych przy użyciu aplikacji mobilnej zdefiniowano domyślny limit kwotowy (jednorazowej operacji oraz dzienny) w wysokości 1 000 PLN. Jeżeli w chwili obecnej posiadali Państwo limit niższy niż 1 000 PLN, wówczas system uwzględni tę niższą wartość limitu jako obowiązującą.

Aplikacja wymaga systemu iOS od wersji 9.0 oraz systemu Android od wersji 6.0.

 


Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

 


Zmiana w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Realizacja transakcji internetowych kartami płatniczymi odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń w postaci usługi 3D Secure.

Informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Czytaj więcej

 


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)